Policy avseende integritet och hantering av personuppgifter

Avser systematiskt-brandskyddsarbete-sba.se.
Version 1.00, gäller från 2018-05-25

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och hantering av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Inmedit AB, org nr 556214-1993, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie, e-post: info@inmedit.se, (”Inmedit”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi på Inmedit värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen systematiskt-brandskyddsarbete-sba.se (”Webbplatsen”) samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Inmedit är personuppgiftsansvarig för Inmedits behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Inmedit samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Webbplatsen, använder dig av Inmedits support eller när du på annat sätt har kontakt med Inmedit

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker Webbplatsen

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som besöker Webbplatsen är:

För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.2 För dig som kontaktar oss via Webbplatsen

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss via Webbplatsen är:

4.2 För dig som blir kund hos Inmedit

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som blir kund hos oss:

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker Webbplatsen

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dem i syfte att:

5.2 För dig som kontaktar oss via Webbplatsen

Om du kontaktar oss via Webbplatsen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

5.3 För dig som blir kund hos Inmedit

Om du blir kund hos Inmedit behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.


Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

Intresseavvägning

45 dagar

För att tillhandahålla information och support

Fullföljande av avtal om användning av kontaktformulär

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Inmedit och våra varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

6.2 Ingen av ovan angivna behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

6.3 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy (se tabellen ovan under punkt 6.1). Inmedit kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Inmedits rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 För att uppfylla ändamålen ovan (se tabellen under punkt 6.1) kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, såsom it-leverantörer (exempelvis webbhotell) eller marknadsförings­samarbetspartners (exempelvis nyhetsbrevsystem). Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

7.2 Tredje part som Inmedit lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Inmedits och Inmedits samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Webbplatsen eller avtal med dig som kund.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Inmedit om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Inmedits rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Inmedit kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Inmedits leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Inmedit vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Ändring av integritetspolicy

Inmedit har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Inmedit kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du som kund rätt att säga upp eventuellt avtal med Inmedit innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Inmedit<.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Inmedit har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Dina rättigheter

10.1 Inmedit ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Inmedit kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära

10.4 Inmedit kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kundservice@inmedit.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

10.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

11. Cookies

11.1 Inmedit.se använder sig i begränsad omfattning av cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

11.2 På Webbplatsen används förstapartscookies. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används på Webbplatsen för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar.

11.3 På Webbplatsen används även tredjepartscookies från tredjepartstjänsten Google Analytics (https://www.google.com/analytics). Såsom tjänsten är inställd för Webbplatsen tillhandahåller den endast anonymiserad statistikinformation.

11.4 Fördjupad information om vad cookies är samt hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

12. Kontaktinformation

12.1 Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

12.2 Information om personuppgiftsbehandling hos Inmedit

Inmedit AB (556214-1993) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan angivna postadress, e-post eller telefon.
Postadress: Inmedit AB, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se
Telefon: 040-54 90 32

12.3 Dataskyddsombud

Inmedit har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Du kan skriva till nedan angivna e-postadress för att komma i kontakt med denne.
E-post: dataskydd@inmedit.se

12.4 Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan angivna adress.
Postadress: Inmedit AB, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se

12.5 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@inmedit.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se